​4:30 - 6:00 a.m.   Ni Chúng Toạ Thiền

6:00 - 7:00 a.m.   Tọa Thiền Chung

7:00 - 8:00 a.m.   Tiểu Thực ​

​8:00 - 11:00 a.m.  Dịch Vụ Công Cộng  

​11:00 - Noon        Thọ Trai 

​Noon - 4:00 p.m.  Tư Vấn và Chia Sẻ Phật Pháp 

​5:00 - 6:00 p.m.    Mông Sơn Thí Thực 

​6:00 - 7:00 p.m.    Tụng Kinh Sám Hốii

​7:00 - 10:00 p.m.  Thiền Hành và Học Kinh Sách

10:00 p.m.             Chỉ Tịnh ​


​4:30 - 6:00 a.m.   Ni Chúng Toạ Thiền

6:00 - 7:00 a.m.   Tọa Thiền Chung

7:00 - 8:00 a.m.   Tiểu Thực 

​8:00 - 9:00 a.m.   Chấp Tác 

​9:00 - 11:30 a.m.  Dịch Vụ Công Cộng  

​11:30 - Noon        Thọ Trai 

​Noon - 4:00 p.m.  Tư Vấn và Chia Sẻ Phật Pháp 

​5:00 - 6:00 p.m.    Mông Sơn Thí Thực 

​6:00 - 7:00 p.m.    Tụng Kinh Sám Hốii

​7:00 - 10:00 p.m.  Thiền Hành và Học Kinh Sách

10:00 p.m.             Chỉ Tịnh ​


Thien Vien Truc Lam Phat Dang

8001 N 36th Ave, Phoenix, AZ, United States

+1.6023689510

thienvienphatdang@gmail.com

CONGREGATION

BUDDHIST